Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden ten behoeve van de leden van de  vereniging AGF Detailhandel

DEFINITIES

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan on­der:

  1. Koper: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon met wie verkoper een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van zaken.
  1. Verkoper:  Uw Groenteman Martin Bruggeman.

3. Overeenkomsten

Elke afspraak tussen koper en verkoper tot het leveren van zaken door verkoper ten behoeve van koper.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten die door Verkoper binnen het kader van zijn onderneming worden aange­gaan.

2. Afwijkingen van deze algemene voor­waarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen koper en Verkoper zijn overeengeko­men.

3. Eventuele algemene voorwaarden van koper zijn niet geldig. De toe­passelijkheid daarvan wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewe­zen.

4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de koper slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard.

AANVANG EN DUUR VAN DE OVER­EENKOMST

Artikel 3

1. Alle offertes van Verkoper zijn vrijblij­vend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.Telkens wanneer door koper een offerte van Verkoper wordt aanvaard, komt een overeenkomst tot stand.

3. Overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk gesloten. Gelet echter op de korte termijn die in sommige gevallen voor leveranties is vereist,  kunnen koper en Verkoper niettemin ook telefonisch of mondeling tot een overeenkomst komen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van een overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aange­gaan.

WIJZIGINGEN

Artikel 4                       

1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Verkoper zijn overeenge­komen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de prijs of kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de ­prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

4. Indien in de acceptatie door Verkoper of koper voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkin­g(en) van de offerte in te stemmen.

5. Verkoper is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het totstandkomen van de overeenkomst en voor aflevering aan koper door te berekenen. Indien Verkoper dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.  Hij dient van dit recht gebruik te maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de betrokken prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst om deze reden geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

Artikel 5

Verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als tussen Verkoper en koper overeengekomen is.

VERPAKKING EN VERZENDING

Artikel 6

1. Verkoper verbindt zich jegens koper om de zaken behoorlijk te verpakken, opdat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De kosten van het verpakkingsmateriaal zijn voor rekening van koper.

2. De zaken zullen door Verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3. Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, dient de koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen en het betrokken verpakkingsmateriaal zo spoedig mogelijk op zijn kosten aan Verkoper terug te leveren.

4. Behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen zijn de kosten van transport en een eventuele aanvullende verzekering voor rekening van koper.

LEVERING

Artikel 7

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. Indien koper op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is of weigert de zaken in ontvangst te nemen, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Indien koper op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is op de afgesproken plaats van levering of bij weigering van in ontvangstneming van de zaken, zal Verkoper deze tot 7 dagen na aanbieding opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat hij deze zaken kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is Verkoper gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.

EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

Artikel 8

1. Alle geleverde zaken blijven volledig en uitsluitend eigendom van Verkoper tot het moment waarop alle vorderingen – uit deze of eerdere overeenkomsten en/of leveranties – van Verkoper op koper volledig door of namens koper zijn voldaan.

2. Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Verkoper bevoegd de bezorging van zaken ingevolge artikel 6 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze ver­traagde aflevering te lijden schade.

3. De zaken kunnen terstond door Verkoper worden teruggevor­derd indien koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of Verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.

VERTRAAGDE LEVERING

Artikel 9

1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

OVERMACHT

Artikel 10

1. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is sprake, indien er sprake is van een tekortkoming die aan Verkoper in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals: terroristische acties, oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, oproer, sabotage, werkstakingen, overstroming, brand, alle andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen.

2. Indien door overmacht de levering meer dan een week vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als koper bevoegd de overeen­komst ontbinden.

3. Indien overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds voor een deel is uitgevoerd, heeft koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan een week vertraagd wordt, de be­voegd­heid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de reste­rende zaken.

5. Indien de tekortkoming aan Verkoper niet kan worden  toegerekend, heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSSTELLING

Artikel 11

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de ver­langde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op Verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

PRIJS EN BETALING

Artikel 12

1. De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

2. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.

3. Indien Verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitenge­rechtelijke maatregelen overgaat, komen alle kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen doorgaans 15% van het factuur­bedrag, met een minimum van € 150,00.

RECLAME

Artikel 14

1. Indien de koper het gefactureerde bedrag betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na de declaratiedatum mee te delen aan Verkoper op straffe van verval van het recht van reclame.

2. Klachten over de gesteldheid, de hoeveelheid of de kwaliteit van de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na aflevering of binnen 24 uur na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te zijn ingediend op straffe van verval van het recht van reclame.

3. Ingeval van gerechtvaardigde reclame en indien de koper geen gebruik maakt van de hem toekomende bevoegdheid tot (gedeeltelij­ke) ontbinding van de overeenkomst, heeft Verkoper de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het (aan­vullend) leveren van de juiste hoeveelheid zaken, het leveren van zaken die wel aan de overeengekomen gesteldheid of kwali­teit voldoen of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de koper, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de koper terzake reeds betaalde.

4. De aanspra­kelijk­heid van Verkoper is beperkt tot het factuur­bedrag van de door Verkoper geleverde zaken tenzij blijkt dat Verkoper in het betreffende geval aansprakelijk is voor geleden schade op grond van artikel 6:185 t/m artikel 6:193 van het Burgerlijk Wetboek.

ONTBINDING

Artikel 15

1. De koopovereen­komst wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslag­legging, onder curatele­stelling of anderszins de beschik­kingsbe­voegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewind­voerder de uit deze koopovereenkomst voortvloei­ende ver­plichtin­gen als boedelschuld erkent.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16

Alle overeenkomsten tussen koper en Verkoper zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de onderhavige overeenkomsten van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse (kanton) rechter.

‘s-Gravenhage, februari 2012